Alka Osgb WhatsApp
Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli

Diğer sağlık personeli (işyeri hemşiresi) 20/07/2013 tarihinde Resmi Gazete ’de İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik ve Kanunu kapsamındaki tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.


Diğer Sağlık Personeli Görevleri

. İş sağlığı hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak

. Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak

. Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak

. İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak

. Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak

. İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak

. İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

. İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.